Maison

Štatút súťaže o Michelle tričká (6. 10. 2022 – 13. 10. 2022)

„Vyhraj 2x Michelle Tričko“

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže o „Vyhraj 2x Michelle Tričko“, účelom ktorej je
propagácia produktov organizátora súťaže.

Súťaž sa riadi výlučne týmto oficiálnym štatútom a pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej
účastníkov. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj SÚHLAS riadiť sa týmto oficiálnym
štatútom a pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmto štatútom
a pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

1. Usporiadateľ súťaže

Zadávateľ a organizátor súťaže je spoločnosť
MiBra s.r.o.
M.R.Štefánika 32
96001, Zvolen

2. Miesto a termín konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom fanúšikovskej stránky Michelle Coffee na
Facebooku a Instagrame. Súťaž trvá od 6. 10. 2022 do 13. 10. 2022 na území Slovenskej republiky (ďalej
„doba trvania súťaže a miesto trvania súťaže“)

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť
– každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a EÚ s vekom 15 a viac rokov,
ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

4. Pravidlá súťaže

Súťaž prebieha na fanúšikovskej stránke „Michelle Coffee“ sociálnej siete Facebook a Instagram. Do súťaže
bude zaradený každý účastník, ktorý počas doby trvania súťaže splní podmienky zadefinované v príslušnom
statuse a to:

V období od 6. 10. 2022 do 13. 10. 2022 začne sledovať instagramový profil Michelle Coffee Shop
a v komentári príslušného súťažného príspevku označí min. jedného priateľa.

5. Výhry

– 2x tričko Michelle ( veľkosť podľa výberu výhercu)
Žrebovanie výhercu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle štatútu a vyhráva cenu (ďalej aj
ako „výherca) bude prebiehať 14.10.2022.

Žrebovanie výhercov súťaže prebehne náhodným vygenerovaním čísla podľa počtu účastníkov súťaže.
Nežrebuje sa priamo z mien účastníkov. Až po vyžrebovaní čísla sa pridelí dané číslo účastníkovi podľa
poradia, v akom sa do súťaže zapojil. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie
výhercu vykoná zamestnanec organizátora súťaže.

Meno výhercu ceny bude následne zverejnené v aktuálnom príspevku na sociálnych sieťach „Michelle
Coffee“ a výherca bude vyzvaný tam na zaslanie osobných údajov pre odovzdanie ceny, a to najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Pre zaslanie výhry je nevyhnutné poskytnutie mena,
priezviska, adresy a telefónneho čísla výhercu. Údaje potrebné na realizáciu a vyhodnotenie súťaže sa
používajú len v rámci tejto súťaže.

V prípade, že výherca do 10 dní od vyhlásenia výhry neoznámi v správe svoje kontaktné údaje, neprihlási sa
k výhre, ani nejakým iným spôsobom neoznámi, nepotvrdí svoju výhru, cena prepadne v prospech
organizátora súťaže.

Výhra bude s výhercom vysporiadaná do 15 dní od termínu ukončenia súťaže. Výhra bude zaslaná kuriérom
na adresu uvedenú výhercom. Pri preberaní výhry sa výherca musí preukázať platným občianskym
preukazom. V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra odovzdaná.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa
ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech organizátora súťaže. Na výhru
nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

6. Informácia o daniach

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v
hodnote nad 350, 00 € podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu a je
predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v platnom znení. Daň a odvod je na svoje náklady povinný zaplatiť výherca.

7. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži súťažiaci vyslovuje súhlas so štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa pravidlá dodržiavať.
V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
súťažiaci účasťou v súťaži poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje súhlas s tým, aby organizátor
použil jeho poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) za účelom registrácie
súťažiaceho do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercu budú
uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže o „Vyhraj 2x Michelle Tričko““.

Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť organizátorovi súťaže výslovný písomný
súhlas, na základe ktorého bude organizátor súťaže následne oprávnený spracovať osobné údaje výhercu.
Udelenie súhlasu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo tento svoj súhlas odvolať, a to písomnou
formou na adresu sídla Organizátora s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

8. Všeobecné ustanovenia

Účasťou na súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s týmto štatútom a pravidlami. Ak osoba nesúhlasí s
ktoroukoľvek podmienkou alebo bodov v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade,
ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej webovej stránky
www.michellecoffee.sk.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti s prijatými cenami.
Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty prostredníctvom inej
kompenzácie.

Súťaž nie je sponzorovaná, schválená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook.

Vo Zvolene, dňa 5. 10. 2022
MiBra s. r. o